top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Thuisbatterij (incl. omvormer) kopen & installeren

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die wij met elkaar zullen maken, of hebben gemaakt, over het plaatsen van een thuisbatterij in uw woning.

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene voorwaarden van Ability Charge B.V..

1.2  Ability Charge B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87339641.

1.3 U: iedere persoon met wie Ability Charge B.V. een overeenkomst aangaat of een aanbieding heeft gedaan.

1.4 Installateur: een medewerker van Ability Charge B.V. of een door Ability Charge B.V. ingehuurde derde die de thuisbatterij inclusief omvormer installeert in uw woning.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling, gemaakt tussen u en Ability Charge B.V..

1.6 Thuisbatterij: het energieopslagsysteem, al dan niet inclusief omvormer, met de daarbij behorende materialen en producten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

1.7 Fabrikant: de fabrikant van de Thuisbatterij en/of omvormer.

1.8 Leverancier: de groothandel van welke Ability Charge B.V. de materialen inkoopt.

1.9 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die door Ability Charge B.V. of derden in onder aanneming van Ability Charge B.V. voor u worden uitgevoerd, waaronder de werkopname, aflevering, installatie en montage van de thuisbatterij, het herstellen van schade, en andere aanvullende werkzaamheden.

1.10 Woning: de door u aangewezen locatie die onderdeel is van de Overeenkomst en waarin Ability Charge B.V. de Thuisbatterij installeert.

1.11 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.12 Garantie: de Thuisbatterij heeft een expliciete garantie van 15 jaar op de functionaliteit en prestaties.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden als Ability Charge B.V. u een aanbod doet, als wij een Overeenkomst met elkaar hebben gesloten, Ability Charge B.V. werkzaamheden voor u verricht, zal verrichten, maar ook als Ability Charge B.V. eventuele herstelwerkzaamheden moet (laten) uitvoeren. Ability Charge B.V. werkt uitsluitend op basis van deze Algemene voorwaarden.

2.2 Als er naast deze Algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden (van leveranciers of fabrikanten) van toepassing zijn, zijn die voorwaarden eveneens van toepassing op de Overeenkomst.

2.3 Van deze Algemene voorwaarden, het aanbod van Ability Charge B.V. of van de gesloten Overeenkomst afwijkende en/of aanvullende bepalingen zijn pas na schriftelijke of elektronische aanvaarding van een medewerker van Ability Charge B.V. bindend.

2.4 Indien een bepaling uit de Algemene voorwaarden afwijkt van afspraken die zijn gemaakt in een Overeenkomst, gaan de afspraken in de Overeenkomst voor.

 

3. De Overeenkomst

3.1 Een prijsvoorstel, aanbod en een offerte van Ability Charge B.V. is te allen tijde vrijblijvend, en is beperkt geldig met een duur van veertien (14) dagen. Het is gebaseerd op de gegevens die door u aan Ability Charge B.V. zijn verstrekt.

3.2 De door Ability Charge B.V. aangegeven informatie in een prijsvoorstel (waaronder terugverdientijd, nieuwe energierekening, percentage zelfconsumptie en/of andere aanduiding van de Thuisbatterij en/of de Werkzaamheden) zijn vrijblijvend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke typefouten binden Ability Charge B.V. niet. De informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald aan de hand van een door Ability Charge B.V. ontwikkelde model dat gebruik kan maken modellen van derden. De aannames die worden gemaakt in de modellen zijn te allen tijde opvraagbaar.

3.3 Een Overeenkomst komt tussen Ability Charge B.V. en u tot stand wanneer Ability Charge B.V. u een aanbod doet en u dit aanbod schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd. Verder is elke door Ability Charge B.V. uitgegane aanbieding vrijblijvend.

3.4 Een Overeenkomst komt altijd tot stand onder de (ontbindende) voorwaarden dat a) u de eigenaar bent van de betreffende Woning of een akkoordverklaring van de eigenaar van de Woning ter beschikking kunt stellen aan Ability Charge B.V., b) u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord, geen informatie achterhoudt en alle informatie waar Ability Charge B.V. om vraagt ten behoeve van de Werkzaamheden volledig heeft gepresenteerd of zal presenteren, c) de meterkast en netaansluiting van uw Woning deugdelijk, zonder onvolkomenheden en of gebreken geschikt is om de Thuisbatterij op aan te sluiten.

3.5 U dient alle voor het project belangrijke informatie voor zover aanwezig (documenten, contracten, gegevens, tekeningen en berekeningen) aan Ability Charge B.V. ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. Dit is voor Ability Charge B.V. noodzakelijk om een juist aanbod te kunnen doen.

3.6 Wanneer Ability Charge B.V. de Overeenkomst wil ontbinden door beroep te doen op een van de voorwaarden uit lid 3.4, informeert Ability Charge B.V. u daar schriftelijk of digitaal over. Een beroep van Accuelect op dit lid geeft geen recht op schadevergoeding.

3.7 U kunt een Overeenkomst met Ability Charge B.V. samen met iemand anders sluiten. U bent dan met deze tweede persoon gezamenlijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden.

3.8 Ability Charge B.V. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het systeem van subsidies, belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen.

3.9 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Ability Charge B.V. binden Ability Charge B.V. niet dan nadat en voor zover zij door Ability Charge B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. Wijziging van de Overeenkomst

4.1 U kunt een wijziging in de Overeenkomst tussen u en Ability Charge B.V. voorstellen. Deze zijn van kracht door en vanaf de elektronische aanvaarding daarvan door Ability Charge B.V.. Bij een geaccepteerd voorstel welke als uitkomst een (geheel of gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst heeft, kan Ability Charge B.V. gemaakte kosten bij u in rekening brengen. Bij een algehele annulering van de overeenkomst brengt Ability Charge B.V. in ieder geval €150,00 annuleringskosten in rekening, gebaseerd op de gemiddelde arbeidskosten die het aangaan van een Overeenkomst met zich meebrengen.

4.2 Ability Charge B.V. heeft het recht om door u voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.3 Ability Charge B.V. heeft het recht om aan de levering en uitvoering van de Overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden zullen altijd aan u worden gecommuniceerd.

5. Derden

5.1 Ability Charge B.V. is gerechtigd om een deel van of de gehele Werkzaamheden te laten uitvoeren door Leveranciers of derden in onderaanneming. Het inschakelen van deze derden gebeurt in het algemeen zonder uw tussenkomst. Ability Charge B.V. zal u hiervan op de hoogte stellen wanneer dit nodig is.

6. Kosten Werkzaamheden

6.1 De kosten van de Thuisbatterij en de Werkzaamheden zijn bepaald zoals in de Overeenkomst. Hierin staat omschreven wat er voor de overeengekomen prijs wordt geleverd en welke werkzaamheden daarbij horen.

6.2 Onder installatiekosten zijn uitsluitend inbegrepen: het benutten van de materialen en onderdelen nodig voor de installatie van de Thuisbatterij, eventuele noodzakelijke bouwkundige uitvoeringen en de arbeidskosten van de installatie.

6.3 Indien de Werkzaamheden onverwachts niet uitgevoerd kunnen worden door onvoorziene omstandigheden, zullen er indien er sprake is van meerwerk extra werkzaamheden worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht, mits dus met u is kortgesloten.

6.4 Ability Charge B.V. is gerechtigd om haar prijzen bij te stellen. Deze aanpassingen zijn niet van toepassing op gesloten Overeenkomsten.

7. Herroepingsrecht

7.1 Indien een Overeenkomst tussen u en Ability Charge B.V. is gesloten kunt u de Overeenkomst gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze periode gaat in op de dag nadat de Thuisbatterij is geleverd, overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

7.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten wanneer de Thuisbatterij op basis van uw specificaties zijn vervaardigd. De beoordeling of er sprake is van specifiek maatwerk is aan Ability Charge B.V..

7.3 Gebruikmaken van het herroepingsrecht kan door binnen de in lid 7.1 genoemde termijn contact op te nemen met een van de medewerkers van Ability Charge B.V. via info@abilitycharge.com. Ability Charge B.V. zal u het herroepingsformulier verstrekken, waarbij het u verantwoordelijk bent voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

7.4 Gedurende in lid 7.1 genoemde bedenktermijn dient u zorgvuldig met de Thuisbatterij en bijbehorende verpakkingen om te gaan. Na levering bent u verantwoordelijk voor de Thuisbatterij waardoor waardevermindering en schades aan de Thuisbatterij voor uw rekening komen.

7.5 Op het moment van levering van de Thuisbatterij worden geen kosten in rekening gebracht als u een beroep doet op het herroepingsrecht. Zodra de Thuisbatterij geleverd is overeenkomstig Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden worden er wel kosten voor demontage en eventuele waardevermindering van de Thuisbatterij in rekening gebracht. Demontage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een Installateur van Ability Charge B.V..

7.6 Ability Charge B.V. zal de Thuisbatterij demonteren bij tijdig beroep op het herroepingsrecht. Ability Charge B.V. is niet verplicht om muren, vloeren en andere zaken die door installatie en/of demontage van de Thuisbatterij zijn aangetast in oorspronkelijke staat terug te brengen.

8. Facturering en betaling

8.1 Tenzij anders dan in de Overeenkomst afgesproken dient u een voorschot van vijftig procent (50%) binnen veertien (14) werkdagen over te maken om de totstandkoming van de Overeenkomst te voltooien.  De thuisbatterij zal hierna direct toegestuurd worden. De andere vijftig procent (50%) van de factuur dient te zijn voldaan voor installatie van de thuisbatterij.

8.2 Ability Charge B.V. kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

8.3 U bent van rechtswege in verzuim indien u niet binnen de overeengekomen termijn de volledige factuur hebt voldaan. Bij een te late betaling zijn alle vorderingen die Ability Charge B.V. op u heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ability Charge B.V. is bij een te late betaling bevoegd de (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

8.4 Wanneer er op de vervaldag van de factuur een gebreke aan betaling is, worden incassokosten in rekening gebracht gelijk aan de maximale incassokosten zoals dit voorgeschreven is in de wet, met een minimum van €40,00. Daarnaast bent u zonder voorafgaande melding over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.

8.5 Voor uw rekening zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €500,00.

 

9. Verplichtingen voor aanvang van Werkzaamheden

9.1 Voor aanvang van de Werkzaamheden bent u verplicht voor eigen risico en rekening:

a) ervoor te zorgen dat de aangewezen locatie van de Thuisbatterij geschikt is voor installatie van de Thuisbatterij. De locatie dient opgeruimd en schoon te zijn en te voldoen aan de afmetingen van de Thuisbatterij met daarbij een marge van 30 cm naast, voor, en boven de Thuisbatterij voor voldoende ventilatie;

b) ervoor te zorgen dat de locatie voor de Installateur toegankelijk is, evenals voor de materialen, gereedschap en de Thuisbatterij;

c) ervoor te zorgen dat u beschikt over een deugdelijke en noodzakelijke hoofdmeter die energie kan terugleveren;

d) de noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen van de eigenaar van de Woning te bezitten;

e) te beschikken over een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk, tenzij schriftelijk anders afgesproken;

f) ervoor te zorgen dat u aanwezig bent in de Woning op de dag dat de installatie plaatsvind;

g) ervoor te zorgen dat de route van de benodigde kabels tussen de Thuisbatterij en uw meterkast vrij is van obstakels.

9.2 Indien er in de ruimtes of nabij de locatie van de installatie, of wel langs het kabeltraject tussen de Thuisbatterij en uw meterkast, er bekende gebreken zijn aan uw Woning die de installatie kunnen bemoeilijken of tot schade kunnen leiden bent u verplicht dit te melden aan Ability Charge B.V. voor aanvang van de werkzaamheden. Indien deze gebreken niet zijn gemeld met een vertraging in de installatie als gevolg, is Ability Charge B.V. gerechtigd extra gemaakte kosten in rekening te brengen. Eventuele schade die door een Installateur van Ability Charge B.V. wordt gemaakt als gevolg van handelingen die worden uitgevoerd met of rondom de niet door u aangegeven gebreken aan uw woning, is Ability Charge B.V. niet aansprakelijk voor de geleden schade.

9.3 Indien een van de in het vorige lid genoemde voorwaarden naar mening van de Installateur van Ability Charge B.V. niet of onvoldoende is geregeld kunnen de Wekzaamheden niet juist worden uitgevoerd. In dit geval zal er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de Werkzaamheden, en dient u te kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Er worden wel voorrijkosten van €85,00 in rekening gebracht op het moment dat de Werkzaamheden opnieuw moeten worden gepland.

9.4 Indien u niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit Lid 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, waardoor de Installateur bepaalde extra Werkzaamheden moet verrichten om de Woning geschikt te maken voor de uitvoering van de installatie, is Ability Charge B.V. gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

10. Levering

10.1 In het geval dat producten onverwachts niet meer beschikbaar zijn of niet meer geleverd kunnen worden, ondanks dat deze in de Overeenkomst staan vermeldt, behoudt Ability Charge B.V. zich het recht voor om na de totstandkoming van de Overeenkomst vergelijkbare producten te leveren. Het aanpassen van de overeenkomst op basis van dit artikel levert geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

10.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de producten een prijsverhoging zijn ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Ability Charge B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

11. Installatie

11.1 De Werkzaamheden voor de installatie van de Thuisbatterij in de Woning worden uitsluitend door een Installateur van Ability Charge B.V. uitgevoerd. Op de dag van de Werkzaamheden wordt door de Installateur bepaald of dit juist mogelijk is.

11.2 U kunt in samenspraak met de Installateur van het installatieplan afwijken. De Installateur van Ability Charge B.V. bepaalt of dit mogelijk is of niet.

11.3 Voor het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt een schouw (werkopname) uitgevoerd om te beoordelen of de Woning geschikt is voor het installeren van de Thuisbatterij, en hoe deze geïnstalleerd kan worden. De Installateur voert deze werkopname uit met behulp van door u voorzien beeldmateriaal en door fysiek langs te komen. De werkopname is geen technische keuring, maar slechts een beoordeling van de Installateur.

11.4 Indien u de installatie annuleert nadat de schouw heeft plaatsgevonden komen de kosten voor deze schouw voor uw rekening. Deze kosten bedragen € 250,-.

11.5 Ability Charge B.V. behoudt zich het recht voor om op de dag van de Werkzaamheden de installatie uit te stellen, niet uit te voeren of af te breken indien:

a) na inschatting van de Installateur de voorwaarden zoals in Artikel 9.1 omschreven niet zijn opgevolgd;

b) de veiligheid van de medewerkers in het geding is of kan zijn;

c) asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;

d) een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;

e) de installatie niet volledig opgeleverd kan worden door toedoen van derden en/of u.

11.6 Indien u voor of tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden  onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt waardoor de Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is Ability Charge B.V. gerechtigd om extra door haar gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

11.7 Voor het installeren van de Thuisbatterij kan het zo zijn dat er in de Woning een omvormer geplaatst zal worden. U stemt er mee in dat deze omvormer een zacht geluid kan maken en kan tikken als de installatie is geactiveerd. De omvormer dient, net als de Thuisbatterij, te allen tijde vrijgehouden te worden zodat deze voldoende kan ventileren.

11.8 Uitstel van Werkzaamheden op basis van dit artikel geeft u geen recht om de Overeenkomst te ontbinden. Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel door u gelden (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden.

11.9 Als locatie van levering van de Thuisbatterij geldt het adres van de Woning dat u aan Ability Charge B.V. kenbaar heeft gemaakt.

11.10 Ability Charge B.V. is verantwoordelijk voor de levering van een werkende Thuisbatterij, betekende het (laten) installeren van de Thuisbatterij en het aansluiten van de monitoring. Wanneer de monitoring wordt bemoeilijkt doordat u niet beschikt over toegang tot het netwerk, of een router die kan een verbinding met de omvormer toelaat, zal de Installateur de verantwoordelijkheid voor het voltooien van de aansluiting van de monitoring aan u overlaten, en u instructies geven over hoe u deze aansluiting zelfstandig kunt voltooien. In dit geval zal de Thuisbatterij overeenkomstig dit artikel als werkend geleverd worden beschouwd.

11.11 Wanneer slimme sturing van de thuisbatterij-omvormer bewerkstelligd wordt door hardware van een derde partij kan het zijn dat de monitoring- software van de producent van de Thuisbatterij niet bereikbaar is. De hardware voor slimme sturing kan namelijk de fysieke communicatiepoort van de omvormer bezetten, of er op een andere manier voor zorgen dat het uitlezen van data niet mogelijk is.

11.12 De Thuisbatterij is geleverd na voltooiing van de Werkzaamheden door de installateur van Ability Charge B.V. of wanneer slechts kleine afrondende Werkzaamheden resteren (bijvoorbeeld eventuele aansluiting op het wifi netwerk of het installeren van installaties).

11.13 Na levering bent u verantwoordelijk en draagt u het risico voor de Thuisbatterij, zelfs wanneer de eigendom nog niet op u is overgedragen zoals omschreven in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

11.14 Indien U bij aflevering de Thuisbatterij niet afneemt, komen alle kosten en de schades die Ability Charge B.V. hierdoor lijdt (waaronder vervoers-, opslag- en bewaarkosten) voor uw rekening. Na het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt het verpakkingsmateriaal van de Thuisbatterij, gebruiksaanwijzingen en extra materialen door de Installateur bij u achtergelaten.

12. Oplevering

12.1 Als Ability Charge B.V. met u een vaste datum van oplevering heeft afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.

12.2 Als Ability Charge B.V. met u een vermoedelijke datum van oplevering heeft afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

12.3 Het werk is opgeleverd wanneer Ability Charge B.V. aan u heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en u het werk heeft aanvaard conform een handtekening op het Opleveringsdocument dat de Installateur van Ability Charge B.V. meeneemt naar de installatie.

12.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij:

a) wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat U van Ability Charge B.V. de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en u heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;

b) hetzij wanneer U de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

12.5 Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

13. Termijnen

13.1 Het installeren van de Thuisbatterij is afhankelijk van leveringen door Leveranciers, beschikbaarheid van materialen en beschikbaarheid van Installateurs. Door Ability Charge B.V. in de Overeenkomst opgegeven levertermijnen gelden daarom slechts bij benadering en gelden voor Ability Charge B.V. nooit als fatale termijnen. Ability Charge B.V. zal zich inspannen overeengekomen termijnen behalen, maar is niet aansprakelijk mocht een termijn niet worden behaald.

13.2 Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel door u geleden schade als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden binnen de aangegeven termijn. Ability Charge B.V. biedt geen compensatie voor opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten en andere indirecte of directe schades.

13.3 Zodra u een afspraak wilt verplaatsen of afzeggen binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de Werkzaamheden kunnen kosten in rekening gebracht worden. Buiten die termijn kunt u kosteloos de geplande dag wijzigen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 De door Ability Charge B.V. geleverde Thuisbatterij blijft eigendom van Ability Charge B.V. tot het moment dat u al hetgeen Ability Charge B.V. uit hoefde van de met u gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft, heeft voldaan.

14.2 Ability Charge B.V. heeft het recht de geleverde Thuisbatterij direct terug te nemen indien u niet voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. De kosten die Ability Charge B.V. moet maken om de Thuisbatterij terug te nemen en de schade en waardedaling die Ability Charge B.V. daardoor lijdt, komen voor uw rekening.

14.3 In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van de Thuisbatterij niet of nauwelijks beïnvloeden, zal de Thuisbatterij ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Ability Charge B.V. zal zulke tekortkomingen, wanneer mogelijk, alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

14.4 Nadat de Thuisbatterij als geleverd geldt in de zin van art. 14.1 genoemd, draagt U het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Ability Charge B.V. of zijn Installateur te wijten.

 

15. Verplichtingen na Werkzaamheden

15.1 Na het uitvoeren van de Werkzaamheden door een Installateur van Ability Charge B.V. ligt de verantwoordelijkheid voor de werking van de Thuisbatterij bij u. Hiervoor dient u voor eigen rekening en risico:

a) storingen en defecten onmiddellijk schriftelijk aan Ability Charge B.V. te melden;

b) de Thuisbatterij overeenkomstig de bestemming te gebruiken;

c) zorg te dragen voor het onderhoud van de Thuisbatterij;

d) gebruiksaanwijzingen van de Thuisbatterij te blijven volgen;

e) de werking van de Thuisbatterij maandelijks te controleren via het onlinemonitoringssysteem of de display van de omvormer.

15.2 Indien u deze verplichtingen niet naleeft, komen eventuele verleende garanties te vervallen. De eventuele gevolgschades die voortvloeien uit het niet tijdig melden van een gebrek en/of schade komen voor uw rekening en risico.

16. Garanties

16.1 De Thuisbatterij heeft een expliciete garantie van 15 jaar op de functionaliteit en prestaties.

16.2 Ability Charge B.V. garandeert dat eventuele gebreken in de Werkzaamheden van Ability Charge B.V. of haar installateur(s) die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

16.3 Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk voor de werking van apparatuur van derde partijen zoals die ten behoeve van slimme sturing van de Thuisbatterij.

16.4 De garantietermijn zoals genoemd in de lid 1 geldt tenzij Ability Charge B.V. en u een langere garantietermijn overeenkomen.

16.5 De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

a) gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Ability Charge B.V. zijn gemeld;

b) gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van U die de opdracht heeft gegeven of uw rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken;

c) het gebrek geen gevolg is van de Werkzaamheden van Ability Charge B.V. of haar installateur(s);

d) gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Ability Charge B.V. aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, danwel wanneer door u zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

e) gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

f) u niet aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij u gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 18, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval u geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

16.6 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Ability Charge B.V. op grond van de wet.

16.7 Een door Ability Charge B.V., de Fabrikant en/of Leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die u op grond van de overeenkomst tegenover Ability Charge B.V. kan doen gelden.

16.8 Wanneer de Thuisbatterij gebreken vertoont waarop de garantievoorwaarden van toepassing zijn en die gebreken vallen niet onder de uitzonderingen van lid 9 van dit artikel, kunt u hiervan een melding bij Ability Charge B.V. doen.

16.9 Bij een juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde Thuisbatterij en producten gelden de in de Overeenkomst overeengekomen garanties. Deze bestaat uit Productgarantie (ook wel Fabrieksgarantie). De Productgarantie vervalt indien de Leverancier van de Thuisbatterij garanties, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, niet meer kan bieden. De kosten voor het vervangen van de Thuisbatterij en producten vallen niet onder de productgarantie.

16.10 Ability Charge B.V. is slechts aan eventueel overeengekomen garanties gebonden, indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende Leverancier of andere derde terzake garantie(s) heeft verkregen.

16.11 Er zal door Ability Charge B.V. geen garantieclaim worden aanvaard indien:

a) schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan door achterstallig onderhoud, verwaarlozing, normale slijtage, verkeerd gebruik en/of door uw toedoen (al dan niet bewust);

b) schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan die niet terug te voeren is op werkzaamheden uitgevoerd door een medewerker en/of Installateur van Ability Charge B.V.;

d) schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan door onderdelen en/of diensten die door derden zijn geleverd, zoals bij montage en installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen uzelf.

e) schades en/of gebreken/defecten aan de Thuisbatterij is ontstaan doordat u zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden;

d) schades en/of gebreken/defecten zijn veroorzaakt door externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot kortsluiting, brand, defecten op het elektriciteitsnetwerk, waterschade, gebreken aan de meterkast blikseminslag, vandalisme, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties;

e) schades en/of gebreken/defecten die zijn ontstaan door normale slijtage.

16.12 Na de garantieperiode zoals vermeld in de Overeenkomst wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. De wettelijke rechten die u heeft zijn niet aangetast.

16.13 Een geslaagd beroep op garantie(s) houdt in dat Ability Charge B.V. naar haar keuze de betreffende uitgevoerde Werkzaamheden en/of de geleverde Thuisbatterij zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, afkopen dan wel de door u betaalde prijs (deels) restitueert.

16.14 Ability Charge B.V. kan bij eventuele vervanging of herstel van de Thuisbatterij een ander dan het oorspronkelijk geleverde model of merk van de Thuisbatterij leveren. De onderdelen of systemen zullen vergelijkbaar dan wel beter zijn dan de geleverde Thuisbatterij.

16.15 Voor behoud van garanties ogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Ability Charge B.V. worden verricht. U mag zelf in geen geval eigen materiaal of dienst ter beschikking stellen aan Installateur (van Ability Charge B.V. of diens Onderaannemer). Indien dit wel gebeurt kan Ability Charge B.V. in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten en/of schades die de producten oplopen. Alsook is Ability Charge B.V. in geen geval betrokken bij de aanvraag van de productgarantie na installatie bij de Fabrikant van de thuisbatterij en/of omvormer, aangezien de materialen niet (volledig) zijn geïnstalleerd door de Installateur (van Ability Charge B.V. of diens Onderaannemer).

17. Schade

17.1 Schadeclaims kunnen door Ability Charge B.V. niet worden aanvaard wanneer er schade zoals door in artikel 14.5 van deze Algemene Voorwaarden omschreven situaties zijn ontstaan.

17.2 Als de Installateur tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden schade aan de Thuisbatterij en/of Woning heeft toegebracht of op het moment dat u binnen twee jaar na de levering schade aan de Woning door de werkzaamheden is ontstaan kunt u hiervan een melding bij Ability Charge B.V. doen zoals beschreven in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden.

17.3 Indien Ability Charge B.V. aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade zal de afhandeling van de schade overeenkomst artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden worden opgepakt.

17.4 Indien Ability Charge B.V., zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dit volledig voor uw risico, en is Ability Charge B.V. niet aansprakelijk voor enige schade en/of defecten/gebreken.

 

18. Meldingen

18.1 U bent verantwoordelijk voor het melden van een defect of schade aan/in de Thuisbatterij of uw Woning en voor het doen van een beroep op garantie(s) en/of het indienen van een eventuele klacht over de uitvoering van de Overeenkomst.

18.2 Een melding op basis van lid 1 dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week (7 dagen) na constatering, duidelijk omschreven en indien mogelijk met beeldmateriaal worden gemeld bij Ability Charge B.V. door contact op te nemen via email. Indien een melding niet tijdig is gedaan verliest u alle rechten ter zake.

18.3 Na de melding zal met uw goedkeuring een Installateur van Ability Charge B.V. de schade komen opnemen of het gebrek aan de Thuisbatterij beoordelen, waarna de Installateur een advies uitbrengt. Bij aantoning dat de oorzaak van eventuele schade bij Ability Charge B.V. of een Installateur van Ability Charge B.V. ligt, vergoedt Ability Charge B.V. de gemaakte onderzoekskosten, uren en transport. Mocht de Installateur constateren dat de schade een andere oorzaak heeft, dan zullen de door Ability Charge B.V. gemaakte onderzoekskosten van de Installateur, uren en transport voor uw rekening komen.

18.4 Zodra de Installateur in zijn advies heeft aangegeven dat u een beroep op garantie(s) toekomt of Ability Charge B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn voor de door u geleden schade, zal Ability Charge B.V. de verdere procedure met u doorlopen overeenkomstig artikel 15.

 

19. Aansprakelijkheid

19.1 Ability Charge B.V. zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren, maar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

19.2 Voor gebruikelijke beschadiging ontstaan door installatie van de Thuisbatterij is Ability Charge B.V. niet aansprakelijk.

19.3 Ability Charge B.V. is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken (waaronder verkleuringen) die door installatie of gebruik zijn beschadigd, te herstellen.

19.4 Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat u tekortschiet in verplichtingen jegens Ability Charge B.V., waaronder in ieder geval begrepen verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, dan wel de schade die ontstaat doordat u Ability Charge B.V. onjuiste informatie heeft verstrekt.

19.5 Aansprakelijkheid van Ability Charge B.V. op grond van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden, schade ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Ability Charge B.V. dan wel door Ability Charge B.V. ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is beperkt tot bedragen waarop Ability Charge B.V. op grond van de door haar afgesloten verzekering aanspraak kan maken.

19.6 Ability Charge B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden directe schade. Ability Charge B.V. is dus nooit aansprakelijk voor de door u geleden indirecte schade, waaronder inkomstenderving, misgelopen omzetten/winsten, dan wel enige beroeps- en/of bedrijfsmatige schade.

19.7 Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de opbrengsten dan wel de besparingen door de Thuisbatterij lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

19.8 Ability Charge B.V. is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen. In geval van overmacht is Ability Charge B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ability Charge B.V. tot enige schadeloosstelling verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Ability Charge B.V. onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.

19.9 Ability Charge B.V. kan per direct, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien u niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

19.10 Iedere vordering die u heeft of zou kunnen hebben, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Werkzaamheden, vervalt indien de tekortkomingen en/of schade te laat wordt gemeld overeenkomstig Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

19.11 Als op een door Ability Charge B.V. geleverde en/of geïnstalleerde omvormer zonnepanelen worden aangesloten is Ability Charge B.V. niet aansprakelijk voor de werking van die zonnepanelen.

20. Privacy

20.1 Voor de uitvoering van de Overeenkomst moet Ability Charge B.V. uw persoonsgegevens verwerken. Ability Charge B.V. houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.

20.2 U geeft Ability Charge B.V. toestemming om uw klantgegevens te delen met noodzakelijke derden waaronder de Installateur en Leverancier.

21. Intellectueel eigendom

21.1 Alle informatie die besloten ligt in aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, tekeningen etc. en daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow zijn eigendom van Ability Charge B.V..

21.2 Het is u niet toegestaan de in het vorige lid genoemde eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Ability Charge B.V. hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

22. Overige bepalingen

22.1 Ability Charge B.V. mag de Algemene Voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen, met dien verstande dat de wijziging in werking treedt indien u deze hebt aanvaard. Indien Ability Charge B.V. vanuit overheidswege veranderingen dient door te voeren in de Overeenkomst stemt u hierbij met deze wijzigingen in de Overeenkomst in.

22.2 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

22.3 In alle gevallen waarin de relatie tussen u en Ability Charge B.V. B.V. eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen ons beheersen, met name voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

22.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page